Laget av Arne Klykken © IKT-2 2004 - Norsk Nettskole
Sta
vel
ser
Laget av Arne Klykken © IKT-2 2004 - Norsk Nettskole
Formål:
 
Mange dyslektikere benytter seg av en lesestrategi som blir omtalt som 'Enkel fonologisk strategi' (Jørgen Frost: Prinsipper for god leseopplæring - ISBN 82-02-21815-2 ). Dette betyr at enkeltbokstaver blir omkodet til enkeltlyder og så trekt sammen til ord og tolket ut fra det lydbildet som dette gir. Dette er en tungvint og tidkrevende måte å lese på. Et steg videre i leseutvikling er det når leseren kjenner igjen og omkoder større enheter enn enkeltlyder i et ord. Stavelser i ord er slike enheter og lesing med avkoding av stavelser er forståelig mer effektivt enn å ta utgangspunkt i enkeltbokstaver / enkeltlyder. Dette kalles Avansert fonologisk strategi. og er et viktig steg i retning den mest effektive lesestrategien som kalles 'Ortografisk strategi', dvs. helordslesning.
 
Dette pedagogiske opplegget, tar sikte på å utvikle avansert fonologisk lesestrategi gjennom å trene på lesing av stavelser. Progresjonen strekker seg fra 2-stavelsesord til 5 stavelsesord. Ideen i programmet er at bruk av flere sanser skal styrke innlæringen og automatisering av en slik lesestrategi. Når stavelsen oppfattes som en fonologisk enhet, vil eleven i større grad være rustet til å møte lange ord uten at disse blir oppfattet som for vanskelige og uangripelige.
 
Visuell tilnærming:
Et ord presenteres ved hjelp av et bilde - f.eks. ved trening på 4-stavelsesordet appelsinsaft vil et bilde av en mugge med gul saft bli vist. I tillegg vil stavelsene blir vist som adskilte enheter i blandet rekkefølge, som pel ap saft sin
Oppgaven går ut på å plassere stavelsene i riktig rekkefølge.
 
Auditiv tilnærming:
Hele ordet blir uttalt gjennom tale når eleven klikker på bildet
Stavelsene blir uttalt gjennom tale når eleven klikker på stavelsen
 
Taktil / Kinestetisk tilnærming:
Ved å klikke på en stavelse og få den uttalt, utføres en bevegelse som på en måte er med på å underbygge stavelsen som en enhet. Ved å flytte stavelsene i rett rekkefølge utføres også bevegelse som underbygger at stavelsene må være i en bestemt rekkefølge for å bli et bestemt ord.
 
 
FORSLAG TIL BRUK AV PROGRAMMET:
 
1. Lytt til ordet ved å klikke på bildet. Prøv å finne stavelsene i ordet gjennom å lytte og prøve å si dem.
 
2. Les stavelsene enkeltvis i den rekkefølge de står på skjermen (blandet). Mange av stavelsene kan da betraktes som non-ord. Klikk på stavelsene for å sjekke at de er rett lest.
 
3. Klikk på stavelsene på skjermen i den rekkefølge de kommer i ordet. Uttalen (lyd) blir da tilnærmet likt uttalen på ordet.
 
4. Dra hver stavelse i den ruten de hører hjemme for å komme i riktig rekkefølge. Dersom det er rett blir de stående i ruten. Om det er feil, går de tilbake til utgangspunktet. Lyden blir også uttalt om det er rett.
 
5. Les stavelsene i rett rekkefølge når de står i rutene, etterhvert i slik hastighet at de ligner på ordet. Klikk deretter på stavelsene for å høre at det er likt.
 
6. Øvelsene gjentas til stavelsene kan leses som helord, uten lydering.
OM PROGRAMMET:
 
Programmet er laget av Arne Klykken som en prosjektoppgave til studiet IKT2 ved Norsk Nettskole i 2004 ved hjelp av multimedieverktøyet MultimediaLab V Pro.
 
Bokmål - Nynorsk:
Utvalg av øvings-ordente i programmet er gjort slik at de samme ordene kan brukes både på bokmål og nynorsk. Menyer og beskrivelser er foreløbig skrevet på bokmål.
 
Bildebruk og opphavsrett:
Alle bilder er hentet fra den internettbaserte mediebasen som Microsoft har på denne adressen: http://dgl.microsoft.com. Denne basen har vilkår for bruk som gir meg slike rettigheter:
Du har rett til å kopiere og tilpasse Medieelementene og lisensiere og distribuere dem sammen med endringer du har gjort som en del av dine programvareprodukter og tjenester, innbefattet nettsteder(sitat fra lisens-regler).
 
Lyd
Alle lydfiler er lest inn av forfatter.
 
 
 
Stavelser
Vanskegrad